BS CKI. Tạ Đức Dũng

1

BS CKI. Tạ Đức Dũng

Bác Sỹ Chuyên Khoa I YHCT

Giới Thiệu Chung

……..

Trình Độ Chuyên Môn

  • ……..
  • ……..
  • ……….
  • ……….

Giải Thưởng & Chứng Nhận

  • ………….
  • ………….
  • ………….