Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau:

Công tác tài chính kế toán;

Công tác quản lý tài sản;

Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;

Kiểm soát các chi phí hoạt động của đơn vị;

Quản lý vốn, tài sản của đơn vị, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn Bệnh viện;

Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc

– Trưởng phòng: CN Hoàng Thị Vân

Số lượng người làm việc: Căn cứ chỉ tiêu được cấp trên giao, Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở Y tế Nhà nước. Căn cứ vào thực tế của bệnh viện và của phòng để bố trí sắp xếp số lượng người làm việc của phòng cho hợp lý đảm bảo theo đề án vị trí việc làm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc phòng Tài chính kế toán báo cáo Ban Giám đốc kịp thời để xem xét giải quyết theo thẩm quyền

Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chính

hực hiện nhiệm vụ quản lý về tổ chức bộ máy, chuyên môn kế toán;

Tổng hợp và lập các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn vốn theo quy định hiện hành;

Lập báo cáo thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, công tác quản lý ấn chỉ thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước hàng quý, năm;

Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách Thu – Chi ngân sách hàng năm theo quy định;

Theo dõi các nguồn kinh phí, tình hình thực hiện dự toán Thu – Chi;

Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ.. trong đơn vị và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc;

Tham mưu giúp Giám đốc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tài chính cho các khoa hàng tháng, quý, năm;

Thực hiện thanh toán các chế độ tiền lương, BHXH, BHYT,…cho cán bộ CNV trong đơn vị;

Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, kế toán, các quy định về quản lý chi tiêu tài chính trình Giám đốc ban hành hoặc đề xuất với Lãnh đạo Bệnh viện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Chủ trì phối hợp các phòng ban thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng quy định.

Là đầu mối phối hợp với các phòng trong việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán… tài sản của đơn vị.

Đảm bảo quản lý vật tư, tài sản theo đúng qui định của pháp luật.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc lưu giữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Tham gia tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc yêu cầu.

Chức năng chính của phòng

Phòng Tài chính kế toán là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau:

Công tác tài chính kế toán;

Công tác quản lý tài sản;

Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;

Kiểm soát các chi phí hoạt động của đơn vị;

Quản lý vốn, tài sản của đơn vị, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn Bệnh viện

Dịch vụ gồm những gì ?

…………………………………….

Đặt lịch khám ngay