Phòng Quản Lý Chất Lượng BV

 

Phòng Quản Lý Chất Lượng BV

– Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát hoạt động về quản lý chất lượng tại Bệnh viện.

– Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng, các Ban chất lượng về công tác quản lý chất lượng Bệnh viện.

– Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động công tác xã hội để hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh; hỗ trợ nhân viên y tế trong hoạt động khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh đồng thời tham gia phát triển chương trình xã hội và sức khỏe trong cộng đồng.

– Thực hiện đánh giá, báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động kiểm tra đánh giá về thực hành 5S.

– Thực hiện công tác truyền thông của bệnh viện.

Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc

– Trưởng phòng: BS CKI. Nguyễn Tiến Sỹ

Số lượng người làm việc: Căn cứ chỉ tiêu được cấp trên giao, Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở Y tế Nhà nước. Căn cứ vào thực tế của bệnh viện và của phòng để bố trí sắp xếp số lượng người làm việc của phòng cho hợp lý đảm bảo theo đề án vị trí việc làm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc phòng Quản lý chất lượng báo cáo Ban Giám đốc kịp thời để xem xét giải quyết theo thẩm quyền

Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chính

– Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng.

– Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo, nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục.

– Phối hợp với ban Thanh tra nhân dân và các khoa, phòng trong công tác giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

– Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với các khoa, phòng, tiến hành đo lường các chỉ số chất lượng Bệnh viện.

– Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng. Phối hợp thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy trình và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

– Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

–  Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

– Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh, người nhà người bệnh và khách hàng ngay từ khi vào viện.

– Tổ chức khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú theo quy định (hoặc khảo sát theo yêu cầu) nhằm mục đích cải tiến chất lượng bệnh viện.

– Phối hợp các khoa lấy số liệu người bệnh vào viện khám bệnh, chữa bệnh gặp hoàn cảnh khó khăn và chính sách nhằm đáp ứng kịp thời. Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị.

– Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa.

– Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh.

– Phối hợp cùng công đoàn, đoàn thanh niên bệnh viện về việc vận động, tiếp nhận tài trợ,  các hoạt động từ thiện trong công tác hỗ trợ người bệnh tại Bệnh viện và ngoài bệnh viện.

– Làm đầu mối và phối hợp với các khoa, phòng triển khai thực hành 5S tại bệnh viện.

– Triển khai thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ kỹ thuật và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua các kênh thông tin đại chúng.

– Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh.

– Xây dựng, triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng như: Nghe, gọi điện, nhắn tin thăm hỏi, tiếp thu, trả lời, giải quyết những nội dung trong thẩm quyền và báo cáo cấp trên những nội dung quá thẩm quyền liên quan đến người bệnh, người nhà người bệnh, khách hàng và nhắc lịch khám lại cho người bệnh.

Chức năng chính của phòng

– Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát hoạt động về quản lý chất lượng tại Bệnh viện.

– Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng, các Ban chất lượng về công tác quản lý chất lượng Bệnh viện.

– Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động công tác xã hội để hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh; hỗ trợ nhân viên y tế trong hoạt động khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh đồng thời tham gia phát triển chương trình xã hội và sức khỏe trong cộng đồng.

– Thực hiện đánh giá, báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động kiểm tra đánh giá về thực hành 5S.

– Thực hiện công tác truyền thông của bệnh viện.

Dịch vụ gồm những gì ?

…………………………………….

Đặt lịch khám ngay