Phòng KHTH&CNTT

 

Phòng KHTH&CNTT

1. Nhiệm vụ chung:

Phòng KHTH&CNTT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc Bệnh viện, có trách nhiệm điều hoà kế hoạch hoạt động của các đơn vị, đôn đốc thực hiện các qui chế chuyên môn trong Bệnh Viện, giúp Giám Đốc tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn toàn Bệnh viện, quản lý hệ thống công nghệ thông tin.
Tổng số cán bộ : 04
Bác sỹ CKI. YHCT: 01
Kỹ sư CNTT: 02
Điều dưỡng ĐH: 01

                   BS CKI. Nguyễn Cao Phi

2. Chức năng nhiệm vụ:

– Đôn đốc, theo dõi , đánh giá hiệu quả thực hiện qui chế bệnh viện.
– Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh Viện
– Xây dựng kế hoạch, phát triển chuyên môn kĩ thuật, đào tạo cán bộ
– Đảm bảo việc lưu trữ thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định
– Tổ chức công tác trực chuyên môn toàn Bệnh Viện
– Xây dựng qui hoạch phát triển Bệnh viện để trình Giám Đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên
Giúp Giám Đốc chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác
– Triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng và phát triển CNTT trong bệnh viện,
– Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin.
– Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và các đơn vị có liên quan;
– Hướng dẫn, đào tạo và đào tạo lại nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị;
– Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do bệnh viện giao.

3. Tổ chức
– Khám bệnh, chữa bệnh.
– Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.
– Chỉ đạo tuyến.
– Hợp tác quốc tế.
– Báo cáo, thống kê, lưu trữ thư viện.

Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chính

– Đôn đốc, theo dõi , đánh giá hiệu quả thực hiện qui chế bệnh viện.
– Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh Viện
– Xây dựng kế hoạch, phát triển chuyên môn kĩ thuật, đào tạo cán bộ
– Đảm bảo việc lưu trữ thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định
– Tổ chức công tác trực chuyên môn toàn Bệnh Viện
– Xây dựng qui hoạch phát triển Bệnh viện để trình Giám Đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên
Giúp Giám Đốc chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác
– Triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng và phát triển CNTT trong bệnh viện,
– Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin.
– Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và các đơn vị có liên quan;
– Hướng dẫn, đào tạo và đào tạo lại nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị;
– Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do bệnh viện giao.

Chức năng chính của phòng

Phòng KHTH&CNTT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc Bệnh viện, có trách nhiệm điều hoà kế hoạch hoạt động của các đơn vị, đôn đốc thực hiện các qui chế chuyên môn trong Bệnh Viện, giúp Giám Đốc tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn toàn Bệnh viện, quản lý hệ thống công nghệ thông tin.

Dịch vụ gồm những gì ?

…………………………………….

Đặt lịch khám ngay