Phòng Điều Dưỡng

 

Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Y Dược cổ truyền thành lập tháng 01/01/2012, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc,  hoạt động độc lập và cho đến nay Phòng có 06 thành viên (01 Trưởng phòng, 02: ĐD; 03 Hộ lý).

CN. Đào Thị Nga

Một số định hướng hoạt động giai đoạn 2014 – 2020:

1. Tăng cường hơn nữa mối liên kết trong hệ thống quản lý điều dưỡng từ Phòng Điều Dưỡng đến ĐDT Khoa, phòng.
2. Đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý trên cơ sở hiện có để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CSNB tại các khoa, phòng.
3. Có 2 – 3 Điều dưỡng tham dự thi tuyển Cao học (Thạc sĩ điều dưỡng, QLBV); có 10 – 15 CNĐD.
4. Thay đổi tư duy của người ĐD thông qua hoạt động đào tạo, kiểm tra giám sát:
– Xây dựng hình ảnh người ĐD: có kiến thức, có ý thức, tự tin, có lý tưởng và năng động trong mọi công việc.
– Tự giác học tập trau dồi kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để ngày càng hoàn thiện.
– Xây dựng phong cách : nhanh nhẹn, chủ động, tự giác, sáng tạo và phối hợp tốt trong công việc.
– Thay đổi phong cách giao tiếp và những thói quen không phù hợp.
– Mỗi ĐD đưa ra mục tiêu phấn đấu hàng năm.
5. Phối hợp với phòng CNTT: từ hệ thống nối mạng vi tính trong toàn viện để cải thiện phương tiện thông tin liên lạc từ Phòng điều dưỡng đến các khoa phòng.
6. Xây dựng kế hoạch đào tạo lại, đào tạo cho nhân viên mới. Cùng với các  ĐDT khoa xây dựng và tập huấn các quy trình kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu theo từng khoa. Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện tập Quy định – quy trình kỹ thuật  điều dưỡng lâm sàng thống nhất trong toàn bệnh viện. Xây dựng các quy trình chuẩn, các bảng kiểm cụ thể để thực hiện công tác kiểm tra có hiệu quả.
7.  Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
8. Xây dựng lộ trình áp dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh, bước đầu đổi mới phương thức quản lý chất lượng và đánh giá chất lượng các dịch vụ y tế.

Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chính

– Tổ chức thực hiện  đẩy đủ các nhiệm vụ của phòng Điều dưỡng.
– Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng Điều dưỡng và công tác điều dưỡng trong toàn Bệnh viện.
–  Đầu mối xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, của từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
–  Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn;
– Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế. Giám sát, quản lý việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
– Xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện; xây dựng quy định, quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn; phối hợp với tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
– Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

Chức năng chính của phòng

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện,  trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Dịch vụ gồm những gì ?

…………………………………….

Đặt lịch khám ngay