Bảng giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế!

Căn cứ Thông tư 13/2018/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trường Bộ Y tế quy định thống nhất giá trị dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hàng trên trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Quyết định số: 2975/QĐ-SYT ngày 13/07/2017 của Giám đốc Sở y tế tỉnh Phú Thọ về việc ban hành “Quy định phân cao quản lý tổ chức bộ máy và công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế”;

Xét đề nghị của trưởng phòng TCKT Bệnh viện;

Tải về Bảng Giá:   https://drive.google.com/file/d/1_aJEMSU1yYBsRymAYIqJFQCbRSE1_IwN/view?usp=sharing

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*