Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế chi trả tại Bệnh viện.

Căn cứ Nghị Quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

 Căn cứ Quyết định số: 2975/QĐ-SYT ngày 13/7/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc ban hành “Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế”;

Căn cứ Nghị Quyết họp Ban giám đốc mở rộng ngày 31/12/2019 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng;

Xét đề nghị của trưởng phòng TCKT Bệnh viện;

Tải về Bảng Giá:  https://drive.google.com/file/d/1xsnaJeZzC1ZdRrzHl48bAuafcXFU_GLl/view?usp=sharing

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*