Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao tại Bệnh viện.

Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số: 2975/QĐ-SYT ngày 13/7/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc ban hành “Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế”;

Căn cứ Quyết định số: 73/QĐ-BV ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng về việc kiện toàn tổ chức các khoa phòng thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ Nghị quyết họp Ban Giám đốc Bệnh viện ngày 20/05/2019;

Xét đề nghị của trưởng phòng TCKT Bệnh viện,

Tải về BảngGiá:  https://drive.google.com/file/d/19J6USYoHvRtUMLviUE9rpZCiRphyMiXr/view?usp=sharing

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*